Pages

ရခိုင္စာနန့္ပက္သက္လို့

Saturday, 1 September 2012

ရခိုင္ ခုႏွစ္ရက္တပါတ္

(ရခိုင္ ခုႏွစ္ရက္တပါတ္)

(၁) တလဂၤုနီ
(၂) တလလၤာ
(၃) အဂၤါ
(၄) ဗုဒၶဴး
(၅) ၾကသားပတီး
(၆) ေသာက္ၾကာ
(၇) စနီ

ရခိုင္သားမ်ားမွာ ျမန္မာစာကို ရခိုင္စာထင္ဗ်ာ ခုႏွစ္ရက္သတၱတပါတ္ကိုေတာင္ အမွန္မရြီးတတ္ျဖစ္လားပါသည္။ ဓည၀တီျပကၡဒိန္မွာ ခုႏွစ္ရက္တပါတ္ကို ျမန္မာအတိုင္း ဤသည္မလဲြ ခိုးခ်ထားသည္ကို တြိရပါသည္။ အယင္က ယင္းဓည၀တီျပကၡဒိန္၌ မွားယြင္းနီသည့္ နိရက္စာလံုးေပါင္းကို ျပန္ပ်င္၍ ရကၡပူရ၀ပ္ဆိုက္က ရခိုင္စာလံုးသတ္ပံုအမွန္ျဖင့္ သံုးစဲြသည္ကိုျမင္ရသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ပီတိျဖစ္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရကၡပူရ၀ပ္ဆိုက္ (Hacked) အလုပ္ခံရၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ ဓည၀တီျပကၡဒိန္ကို လႊင့္တင္ႏိုင္ျခင္းမဟိလိုက္ပါယာ။ အလြန္လက္၀င္ေသာအလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ပါသည္။ ပီေစာင္တြင္ (ေသာက္ၾကာ) ကို ရြီးရာတြင္ (ကၠ) ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ရြီးသည္ကို တြိရပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ (ဗုဒၶဟူး) ဟု မရြီးဘဲ (ဗုဒၶဴး) ဟု ရြီးသည္ကို တြိရပါသည္။ (ဓ) ကို အသံထြက္လွ်င္ (ဓဟ) ဟု အသံထြက္သည္ကို အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားကို ေရာက္ဖူး၍ (ေခ်ာရီေအာ ေခ်ာရီအာ) သင္ဖူးသူတိုင္းသိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (ဓူး) ကို (ဓဟူး) ဟူ၍ တကူးတက ရြီးနီစရာမလိုပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္အေခၚ (ဗုဒၶဴး) မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပီေစာင္တြင္လည္း (ဗုဒၶဴး) ဟု ရြီးသည္ကို တြိရပါသည္။ ထိုပီေစာင္မွာ ဗုဒၶ၀င္အေၾကာင္းကို ရြီးထားေသာ ပီေစာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထရိပူရကရေသာ ပီေစာင္ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္မက်ခင္ (၃၈) ႏွစ္အယင္က ရြီးထားေသာ ပီေစာင္ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးအျပည့္အစံုမရပါရာ။ တအဂၤါ ႏွစ္အဂၤါေလာက္ရ ရလိုက္ပါယာ။ ထိုပီေစာင္မွာပင္လွ်င္ (တလလၤာ။ တလဂၤုနီ) ဟု ရြီးသည္ကို တြိရပါသည္။ (နီ) တြင္ (၀ဆဲြ) မပါပါ။ အကၽြႏ္ုပ္ရို႔လူငယ္မ်ားမွာ ျမန္မာစာလႊမ္းမိုးျခင္းခံရသျဖင့္ အခုအခါ (တနဂၤနီ။ တနလၤာ) စသည္ျဖင့္ ျမန္မာ (န) ကို ယူငင္သံုးစဲြလွ်က္ဟိကတ္ပါသည္။ အမွန္မွာ (တလဂၤုနီ။ တလလၤာ) ရာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ မနီဘဲ ဟုတ္မဟုတ္ကို ျပည္တြင္းျပည္ပဟိ ပီေစာင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းပါ။ လူႀကီးသူမမ်ားမွာ ေအနိထက္ထိ (တလဂၤုနီ။ တလလၤာ) စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုလွ်က္ဟိပါသည္။ (တန္းေဆာင္ဘုန္းလ) ကိုလည္း (တန္းေဆာင္ဘုန္း) လို႔ရာ ရခိုင္ကေခၚပါသည္။ (တန္းေဆာင္မုန္း) ဟု ရခိုင္ကမေခၚပါ။ ခိုင္ေက်ာ္လင္း၏ (ကြမ္းေတာင္ကိုင္) သီျခင္းတြင္ (တန္းေဆာင္မုန္း) ဟု သံုးထားသည္ကို တြိရပါသည္။ ဤသည္ကို အျပစ္မဆိုပါ။ ရခိုင္လူငယ္မ်ားမွာ ရခိုင္စာသင္ၾကားခြင့္မရဘဲ မ်က္စိပိတ္။ နားပိတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ထို႔သို႔ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို လြတ္ေျမာက္နီၿမီေရာက္ ရခိုင္သားမ်ားက ျမန္မာအတိုင္း မွင္ေယာက္လိုက္ ရြီးနီကတ္သည္မွာ ကေကာင္း ရြံဖို႔အံဖို႔ ေကာင္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္း ရခိုင္သားမ်ား လြတ္လပ္ေရးမရႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးဆိုသည္မွာ ထိုက္တန္မွရာ ရသည္မဟုတ္ပါလား။ မထိုက္တန္ဘဲ အစြာက လြတ္လပ္ေရးရပါဖို႔။ အခုအခါ ဘဂၤလားေဒခ်္႕၌ ရခိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားစုေပါင္းလွ်က္ ရခိုင္စာသင္ပီးရန္ ႏိႈးေဆာ္လွ်က္ဟိပါသည္။ ရခိုင္စာသင္ပီးမည္ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ႏိႈးေဆာ္စာကို ရခိုင္ပိုင္မရြီးတတ္ဘဲ။ ျမန္မာအတိုင္းရြီးထားသည္ကို တြိရပါသည္။ ဤသည္ကို အကၽြႏ္ုပ္က ရခိုင္ဘာသာျပန္၍ ျပန္ပို႔ပီးလိုက္ပါသည္။ လက္ခံလား မခံလားမသိပါ။ ျပန္စာမလာပါ။ နာက်က္ကို ထိလားပံုရပါသည္။ ဥပမာ (နိ) ကို (ေန႔) (လား) ကို (သြား) (ပီး) ကို (ေပး) ဟု ျမန္မာပိုင္ရြီးထားသည္ကို တြိရပါသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ရခိုင္စာသင္ပီးမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ အေခ်သူငယ္မ်ားကို အမြီဆိုးမ်ားမပီးခင္ မိမိရို႕အယင္ ရခိုင္စာသင္ၾကားဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ အခုအခါ ဘဂၤလား၌ အေခ်သူငယ္မ်ားအတြက္ သူငယ္တန္းစာအုပ္ပံုႏွိပ္ရန္ႀကိဳးစားလွ်က္ဟိေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထိုစာအုပ္ပံုမႏွိပ္ခင္ (ရခိုင္ခုႏွစ္ရက္တပါတ္ကို) ရခိုင္အတိုင္းအမွန္ျဖစ္လာစီရန္ ေစတနာျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးငယ္ကို အခ်ိန္မွီရြီးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကၽြႏ္ုပ္၏သုေတသနျပဳခ်က္ လံုး၀ျပည္စံုဗ်ာဟု မယူဆပါ။ ပညာဟိမ်ား ပညာသွ်င္မ်ား နေမာ္နမဲ့မနီကတ္ဘဲ ရခိုင္မူအမွန္ျဖစ္လာစီရန္ ညွိႏိႈင္းဆင္ျခင္ပါရန္ ေစတနာျဖင့္ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။
http://www.arakanmusic.com/UNI/message.asp?id3=777

No comments: